^

Исторически музей - Ботевград

Музеят и възпитателните му функции

      През месец април 2013г. излезе от печат Том 9 на "Понятия, ценности, промени. Историята:време и реалности". Това е юбилейно съвместно издание на Министерство на образованието, науката и младежта, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Департамент за информация, квалификация и продължаващо обучение-град Варна. В екипа от автори можем да прочетем имената на проф.д.ф.н. Желязко Стоянов, проф.д.и.н. Веселин Великов, проф.д.и.н. Радослав Мишев... и директора на Исторически музей Ботевград госпожа Тодорка Коцева. Статията, касаеща пряко работата на музея  в Ботевград е озаглавена "Роля и място на историческия музей във възпитателната дейност на младите поколения". В нея четем: " Днес музеят е културна институция с широки образователни възможности и правомощия. Той предлага  начин да се обучава не с усилие и наказания, а като едно красиво, приятно преживяване, дори предизвикателство от миналото, което е част от бъдещето." (Понятия, ценности, промени. Историята:време и реалности(Юбилейно издание), т.9.- Варна, 2013, стр.324-327)