^

Исторически музей - Ботевград

150 години поща в Ботевград

  Изложбата, посветена на 150 годишния юбилей на пощата в Ботевград откри директорът на музея г-жа Тодорка Коцева. Тя приветства управителя на "Български пощи"ЕООД , клон Ботевград г-н Георги Стилянов, Николета Иванова-представител на общинската администрация, множеството бивши и настоящи пощенски служители и присъстващите в залата граждани не равнодушни към историческото минало на града ни.

След което, г-жа Коцева ни върна назад във времето с увлекателното си представяне на изложбата:

"Още в  самото начало искам да дам отговор на някои възникнали въпроси относно 150-годишния юбилей на Пощата ни. И така: Ние не празнуваме 150 години на българската поща в града, а 150 години от възникване на поща в града изобщо. И въпреки че пощенските съобщения в Османската Империя, възникнали значително по-късно от тези в европейските земи, то Орхание е сред градовете, които има пощенска станция и телеграфна линия още по време на османското владичество.

Според историкът Петър Ценов – още през февруари 1867г. в Орхание е построена Пощенска станция, прекарана е телеграфна линия и са назначени телеграфо-пощенски чиновници. Информацията черпи от в. Дунав, брой 66 от 20 март същата година. Този  вестник се печата на турски и български език и излиза в периода 1865 -1877г. в гр. Русе. Това е вестник за външни, вътрешни новини и всякакви разсъждения от Северна България.

По време на Освободителната война /1877-1878г./, пощенските служби на руската армия /полевата поща/ имат своя станция в Орхание,

в която се обслужва местното население. Това е 13-то пощенско поделение на гвардейския корпус, прехвърлен от Браила в Орхание на 28 ноември 1877г.  Към средата на декември се открива маршрута Орхание – Ябланица – Телиш – Плевен. Съгласно “Временните правила за пощовата част в България” управлението и организацията е възложено на Пощенското управление, което първоначално е подведомствено на Министерството на вътрешните работи, а после – на Министерството на външните работи на Княжество  България.
  Установени са следните видове пощенски пратки:

- Проста кореспонденция, към която се отнасят затворените и отворените писма, бандеролните пратки, препоръчаната кореспонденция и пратките без цена.

- Застрахованата кореспонденция, към която се числят ценните и паричните пратки.

Поради липса на други превозни средства пощата се пренася главно чрез сухопътните пощенски трактове. За всеки тракт се определят станции за смяна на конете. Трактовете се обслужват от наети чрез търг пощонаематели и се придружават от пощальони, които събират писмата от пощенските кутии, окачени при конните пощенски станции, жп станциите и пристанищата.

Станцията на руската армия работи до 10 март 1879г., когато е закрита и имуществото и е разпродадено. На 1-ви май 1879г. в Орхание започва работа пощенска станция, в която работят само българи. Първите български работници по пощите - родолюбиви и будни младежи, работят всеотдайно, с ентусиазъм и още в началото успяват да организират сравнително добре пощенската служба.
  Това е една от първите пощенски станции в България, в която влизат в употреба и първите пощенски марки на страната „сантимите” от 1879г. По-късно 1895г. в с. Осиковица е открита втората пощенска станция, 1908г. във Видраре, а 1909 в с. Новачене и т.н. Това потвърждава картотеката на Окръжната управа за пощенските телеграфни и телефонни станции в Ботевградска околия, издадена под № 5030 от 29. 09. 1951г., предоставена на музея от управителя на „Български пощи” ЕООД, клон Ботевград – г-н Стилянов.

Временните правила стават неподходящи за новите условия и за ежедневно нарастващите нужди. Това налага изработването на нов закон за цялостно уреждане на пощенските съобщения. Такъв закон е одобрен на 1 ноември 1881 г. под наименованието “Привременен устав за пощите и телеграфите”. Той съдържа следните по важни положения:

1. Обединяване в една дирекция на двете управления по пощите и телеграфите.

2. Запазване от страна на държавата изключителното право върху тези съобщения

3. Въвеждане на службите: Вътрешни пощенски записи, Абониране на вестници и списания и Колетна служба.

4. Предвижда изпити за тп чиновниците.

  5.Изменя таксите, предвидени от Временните правила.

Създадено е Общо телеграфопощенско дружество в страната. Неговият учредителен конгрес се провежда от 21 до 24 юли 1904 г. край манастира "Николай Чудотворец" в Мъглиж. Така се полагат основите на синдикалното движение на работещите в съобщенията.

Към 1914г. телеграфното действие е в следните линии:

Ботевград – София; Ботевград – Ябланица; Ботевград – Осиковица; Ботевград – Етрополе; Ботевград – Калугерово; Ботевград – Тетевен; Ботевград – Новачене; Ботевград – Луковит – Плевен; Към същата година телеграфното действие се е потдържало от двама телеграфисти, а техническата служба е имала двама надзорници, които също са работели на морз!
  До 1916г. през града минават транзитно телефонните линии София – Плевен – Търново и София – Враца – Видин. Същата година се въвежда и телефонната служба. Монтиран е петлинеен телефонен номератор с пет поста – Началник станция, Околийско управление, Казармата, БНБ, Общината, които са обслужвани от един телефонист. От 1919г. до 1925г. телефонните линии за селата се удвояват и се включват в номератора, с което се открива телефонно действие със селищата в Общината. През 1926г. Станция Орхание обслужва по телефона със София следните станции и селища: Ябланица, Осиковица, Златна Панега, Етрополе, Новачене, Тетевен, Калугерово, Правец, Литаково, Липница, Боженица, Курново, Мездра, Роман, Караш, Хубене, Беленци, Карлуково, Кунино.

В Пощенската станция Ботевград телетипното действие е въведено през 1948г.

През 1951г. в Ботевград е построена нова сграда, с обща площ 419кв. м. Разпростира се на три етажа и включва следните услуги: Пощенска експедиция, Колетна експедиция, Особена милиция, Парични служби, Колетни служби, Телеграфна зала.

На 12 април 1978 година се прави първа копка по разширяване и осъвременяване на сградата на Пощата в града, която е със същото местоположение и до ден днешен.

С постановление на Министерски съвет в края на 1992 година, при разделянето на "Български пощи и далекосъобщения" ЕООД, се учредяват две компании "Български пощи" ЕООД и "Българска телекомуникационна компания" ЕАД. По-късно, на 31 март 1997 година "Български пощи" ЕООД се преобразува в акционерно дружество.

От архив на Орханийската телеграфо-пощенска станция,  частично запазен и предоставен  от Володя Казаков, се разбира вида кореспонденция и част от услугите, които е извършвала гореспоменатата служба. Става ясно, че през 1909г. А. П. Георгиев пише рапорт до Началника на Орханийската телеграфо-пощенска станция, който вие ще видите в изложбата в който съобщава за 8 бр. ученика от с. Лъжане, счупили изолаторни лампи по пътя Орхание – Лъжане. Въпросните били ученици на Орханийската прогимназия, чиято директор по това време е Стамен Панчев. Към него е насочен и самия рапорт, с молба да се разберат имената и класовете на ученици, както и имената на техните родители, които доброволно да заплатят щетите. В резултат на намесата проблемът в крайна сметка е решен, но той остава като част от историята на Пощенската станция. Документът ни дава информация за непримиримостта на всички и към малки престъпления по това време и търсене на отговорност за възвръщаемост на щетата.

Една квитанция от 1882г. свидетелства за изплащане на дълг от 6 лв. и 50 ст. към Мехмед Ефенди от Ганчо Божков. Касиерът, който приема сумата е Гавриил Брънчев с печата на Орханийския окръжен съвет.

Други бланки и квитанции за Рапорти, Запретителни писма, Призовки, Телеграми, Обратни разписки, Сметки за командировъчни, разнородни съобщителни известия, разписки за получени заплати, ценни книжа, препоръчани писма, различни видове вноски, и теглене на заеми ни подават информация за началниците на телеграфо-пощенската орханийска станция в периода 1910-1914г. – М. Симеонов; а през 1915г.  – Сотир Начев. За съжаление с ведомост с имената на всички началници на пощенската станция и времето на тяхната служба не разполагаме, но в изложбата ще видите ведомост на служителите и техните заплати от Орханийската пощенска станция от 1910г., като разполагаме с такава и от по-ново време, когато града носи името на Ботев.

В изложбата още ще видите:

Първия номератор, различни телефони, часовник и пособия на пощенски служители. Ще може да видите много добре запазен воден знак от 1907г. върху хартията на пощенските документи. Между едни от най-ценните ни експонати са два парафинови пощенски печата. Показани са и фотографии от трите сгради на Пощата през годините. Също така отличия, както и снимки от живота на служителите в делово и свободно време.

Исторически музей Ботевград разполага и с много дарения от филателисти и на по-късен етап ще бъде подредена изложба за пощенската марка.

С голяма Благодарност отбелязвам, че почти всички документи и вещи, които ще видите са дарение за Музея и след закриването на изложбата, ще бъдат съхранявани във фонда, а за в бъдеще ще се подреди една самостоятелна витрина за история на пощата, каквато в момента няма, тъй като експонатите за такава до сега бяха оскъдни.

Радвам се, че честването на 150 годишния юбилей на Пощата, което е част от културната програма на Община Ботевград, провокира дарителството в много хора, а стана и повод да си поговорим за важната  и роля през годините, за нови срещи и запознанства.

Благодаря за вниманието!"

За домакинството, екипът на музея получи специална благодарност от г-н Стилянов-управител на пощенския клон в Ботевград и от бивши служители на пощата.


 

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар