^

Исторически музей - Ботевград

Изложба "Дефилирът в моя мобилен апарат" ще бъде открита в музея

На 20 февруари от 17:00 ч.в Исторически музей Ботевград ще бъде открита Фото-видео изложба под наслов „Дефилирът в моя мобилен апарат“. Изложбата е в резултат на изпълнение на дейност 5 от проект „Дефилир на духовата музика" по Оперативна програма Регионално развитие, приоритетна ос 1, операция 1.1., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития“, Договор BG161PO001/1.1-10/2010/017.
В изложбата са включени подбрани фотографии и видео презентации, направени по време на първото издание на иновативното културно събитие „Дефилир на духовата музика – Ботевград 2012“. След откриването й изложбата ще бъде представена последователно и във всички населени места на общината.

Източник:botevgrad.com
Дата: 19.02.2013, 16:44