^

Исторически музей - Ботевград

Община Ботевград получи одобрение за външно финансиране на три проекта

Община Ботевград получи одобрение за финансиране на два проекта, с които кандидатства, по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия.


На брифинг с местните медии днес, кметът на общината Иван Гавалюгов обясни, че единият проект е по приоритетна ос „Устойчив туризъм”. По него община Ботевград е водещ партньор, а партньор по проекта е Народният музей в гр. Лесковац. Общата стойност на проекта е 531 464 евро, от които 315 000 са за община Ботевград и 215 000 за Народния музей в Лесковац. Проектът ще се реализира в рамките на 24 месеца след подписване на договора, което предстои.

Градоначалникът обясни, че проектът е с наименование „Хетеротопии. Ботевград – Лесковац” и има туристическа насоченост.

Дейностите, които ще бъдат реализирани:
Експониране и социализиране на Часовниковата кула, т.е. да се направи достъпна за посетители, да се подобри вътрешната среда чрез необходимите ремонти. По думите на кмета ще се подобри достъпът до самата кула, тъй като към момента се извършва по неудобен начин. Предвижда се изграждането на сцени около самата кула с цел реализиране на бъдещи мероприятия на открито. „Считаме, че събития на фона на кулата биха стояли изключително добре и това е доста възприета практика в световен мащаб”, поясни кметът.
Другата дейност по проекта, която ще се реализира, е облагородяване на пространството около Исторически музей Ботевград с цел създаване на експозиции на открито. Някои от тях ще са с постоянен характер, а други с временен. Благоустроено ще бъде пространството около музея. Това ще включва подмяна на настилки и др.
Третата дейност, която ще се реализира на територията на община Ботевград, е изграждане на промотиращ център, който ще се помещава в едно от крилата на сградата на Общинска администрация Ботевград. „Този промотиращ център включва в себе си туристически информационен център, зала с монитори и компютърна техника, където ще се извършват необходимите конферентни връзки и семинари между две точки, намиращи се на отдалечено разстояние. Ще бъде изградена и зала за модерно изкуство”, каза кметът Гавалюгов.

Вторият проект е по оперативна ос „Околна среда” на програмата за трансгранично сътрудничество, в който водещ партньор е туристическо дружество „Сурдулица”- гр. Сурдулица, Република Сърбия. Проектът има екологичен характер.

Дейностите, които ще се реализират в община Ботевград:
Изготвяне на план за управление на защитената местност „Дренето”, която се намира в землището на с. Литаково. Предвижда се провеждането на различни мероприятия, които ще запознаят местното население със самата защитена местност, с нейния характер, с начина за нейното опазване и развитие. Ще се закупи съответната необходима техника. Тя ще спомага за опазване на местността. По думите на градоначалника техниката е съвсем модерна, актуална и необходима. Ще бъдат закупени два багера-товарачи- един по-голям и един по-малък и противопожарен проходим автомобил. Стойността на проекта е 595 000 евро, от които 337 000 евро са за община Ботевград и останалите средства са за водещия партньор- туристическо дружество „Сурдулица”- гр. Сурдулица. Срок на реализация 18 месеца.

Третият проект, който спечели общината е, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с наименование „Адаптация и изпълнение на социални иновации за заетост на маргинализирани групи чрез обществени поръчки”. Общата стойност на проекта е 123 637 лв. Основна цел на проекта е чрез обществени поръчки да се осигури заетост на хора, които на практика са изпаднали от пазара на труда поради факта, че са с нисък образователен ценз и липса на трудов стаж.