^

Исторически музей - Ботевград

Сградата на Килийното училище в Боженица ще бъде предоставена за управление на Историческия музей

С решение на Общинския съвет от 26 юни 2008 год. Общинският съвет определя Килийното училище в Боженица за филиал на Исторически музей – Ботевград, но самата сграда не е предоставена за стопанисване и управление. След извършена проверка на Исторически музей – Ботевград от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” към Министерството на културата, е изготвен доклад с указания да се уточни собствеността на сградата и с решение на ОбС да се предостави безвъзмездно за управление и стопанисване на музея, тъй като тя съществува в неговата структура, одобрена от културното ведомство. Докладната с това предложение е внесена за гласуване на извънредната сесия на местния парламент, която ще проведе на 13 март.


Сградата на Килийното училище се намира в северния край на урегулиран поземлен имот за озеленяване. В същия имот се намира църквата „Света Петка” , която не е общинска собственост. Училището е построено през 1806 год. към по-старата църква, разрушена преди построяването на новата през 1834 год. Сградата на училището е построена отново през 1835 год. и основно е възстановена и ремонтирана през 2006 год.


Едноетажната паянтова сграда е със застроена площ от 76 кв.м. Тя е актувана с акт за публична общинска собственост през февруари 2019 год., който е вписан в службата по вписванията. С решение на ОбС от 2018 год. имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел „Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление”. Това се посочва още в докладната до ОбС. В нея е цитирана разпоредба от Закона за културното наследство, съгласно която общинските музеи се създават и осъществяват своята дейност въз основа на предоставени от общината културни ценности и сграден фонд.