^

Исторически музей - Ботевград

АРМАН

АРМАН

Ожънато и вързано на снопи жито се събира и пра­ви на купен по нивите. Там стои, докато се окосят ли­вадите. Окосеното сено се прави на купни. След сено­коса се прибира житото от нивите в двора на широко място, наречено арман. В средата му е побит стожер. Арманът предварително е пометен и почистен. Вършит­бата започва сутрин много рано. Снопите се побиват с класовете нагоре един до друг. Вкарват се конете, кои­то се завързват за стожера, и те започват да обикалят в кръг. Това продължава цяла седмица, докато се овършее всичкото снопе. През армана не се пренася вода, за да не завали дъжд. Последният ден, когато завърши вършитбата, стопанката изнася на хармана живо чер­вено пиле. Стопанинът го заколва на стожера, за да об­лее с кръвта си житото, та да е едро и червено през следващата година.

За вечеря стопанката приготовлява богато ядене за всички арманджии.

В ново време се вършее с машини.

Невена Стоянова Романска