^

Исторически музей - Ботевград

Поредно участие в международния семинар по история във Варна

            От 07.07 до 13.07.2014г. се проведе 32-рото издание на семинара по история с международно участие”Понятия, времена, ценности в историческото познание”, в който Исторически музей Ботевград беше представен от неговия директор. Той се организира от МОН, СУ”Св.Климент Охридски”, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” и ШУ „Епископ Константин Преславски”, а любезен домакин е ДИКПО гр. Варна. Най-добре представените материали в този семинар се поместват в специално издание на гореспоменатите институции.

   До сега имаме поместени материали в том ІХ и том Х. В семинара участват историци, които работят в училища, в музеи, научни институти. Сред тях се открояваше участието на проф. д.ин. Веселин Великов, проф.д-р Неделчо Неделчев, проф.д-р на и.н. Димитър Саздов, проф. д-р и.н. Радослав Мишев, проф. д-р на философски науки Желязко Стоянов, доц.д-р Константин Паев, доц.д-р Цветана Иванова и др. Един от дните в семинара беше посветен изцяло на музейното дело и най-вече на съвместната работа между музеите и училищата. Стартът в този ден беше даден от директора на Историческия музей в Ботевград г-жа Тодорка Коцева, която запозна присъстващите с работата на музея в Ботевград по тази тема. Изключително силен аргумент по темата беше присъствието в семинара на ученика от ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златаров” Ботевград, Светлин Йотов. Той бе представен пред аудиторията като един от примерите за ползотворна работа с учениците, като на преден план беше изнесен факта, че той още като ученик в VІІІклас изготвя сайт на музея, който постоянно се обогатява и е един от най-интересните създавани досега. Втората част на нашето участие беше с презентация на тема:” 80 години с името на Ботев във времето и сред реалностите на историята”. Чрез тази презентация, която ще се дообогатява до официалното й представяне в края на календарната година се подготвяме за честването на този голям юбилеи на нашия град.

Надяваме се, че материалът ни ще получи отново одобрение от компетентната редакционна колегия на гореспоменатия сборник и ще бъде поместен в следващото му ХІ издание.